کارآموزی

مراحل انتخاب و گذراندن درس کارآموزی

 

1- بررسی اولیه شرایط انتخاب کارآموزی توسط دانشجو :

دانشجویان به منظور انتخاب درس کارآموزی نیازمند گذراندن حداقل 100 واحد درسی می باشند. به استثناء دانشجویان ترم آخر، دانشجویان در صورتی میتوانند در یک ترم کارآموزی را انتخاب نمایند که حداکثر با واحد کاراموزی 11 واحد داشته باشند.

2- انتخاب درس کارآموزی (با عنوان گروه) از طریق سایت توسط دانشجو در هنگام انتخاب واحد ترم

3- ارسال درخواست و مشخص کردن مکان کارآموزی از طریق سامانه گلستان بر اساس دستورالعمل ارائه شده از مسیر:

آموزش- دانشجو-  درخواست ها-  درخواست کارآموزی

4- تایید درخواست و انتخاب استاد کارآموزی توسط مدیر گروه در سامانه گلستان

5- تایید دفتر ارتباط با صنعت و اخذ معرفی نامه به صورت حضوری توسط دانشجو از دفتر ارتباط با صنعت

6-  تحویل یا ایمیل کردن تاییدیه شروع کارآموزی حداکثر یک هفته پس از شروع کارآموزی ( ایمیل یا تحویل به استاد

کارآموزی)

7- تکمیل فرم گزارش هفتگی دانشجو به تعداد هفته ها از این فرم کپی گرفته و پس از تکمیل، توسط سرپرست محل کارآموزی تایید شده و در پایان هر هفته به استاد راهنمای مربوطه ایمیل نماید.

8- تکمیل فرم پایان کارآموزی بعد از اتمام کارآموزی مطابق با تعداد روزهای کارآموزی و تایید سرپرست کارآموزی و

مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت به منظور تایید نهایی.

9- مراجعه دانشجو به استاد کارآموزی و ارائه گزارش کار و ارزیابی نمره توسط استاد کارآموزی.

10- مراجعه دانشجو به دفتر ارتباط با صنعت همراه با برگه تایید استاد کارآموزی جهت وارد نمودن اسم دانشجو در سامانه گلستان جهت ورود نمره

11- مراجعه دانشجو به استاد کارآموزی جهت وارد کردن نمره کارآموزی و تایید آن

توجه:  فرصت ارائه گزارش کار و ثبت نمره کارآموزی در زیر آورده شده است:

1- انتخاب کارآموزی در نیمسال اول تحصیلی:  حداکثر تا پایان نیمسال دوم تحصیلی

2- انتخاب کارآموزی در نیمسال دوم تحصیلی:  حداکثر تا پایان تابستان

3- انتخاب کارآموزی در تابستان:  حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی