اساتید مدعو

نام: حمیدرضا کاظمی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران-سازه

ایمیل: hamidrezakazemi29@yahoo.com

 

نام: حمیدرضا محمدیان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه (دانشجوی دکتری)

ایمیل: Hamidreza.mohamadiyan.niyat@gmail.com

 

نام: علی فرودی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران-آب و سازه­های هیدرولیکی

ایمیل: aliforudi.civil@yahoo.com

 

نام: بابک حق­دوست

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه­های هیدرولیکی (دانشجوی دکتری)

ایمیل: babakhaghdoust@yahoo.com

 

نام: نجمه فرهاد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه­های هیدرولیکی

ایمیل: Najme_farhad@yahoo.com

 

نام: وحید زمانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت (دانشجوی دکتری)

ایمیل: vahid.zamani.qiet@gmail.com

 

نام: کریم شجاع

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری

ایمیل: Asak5502@gmail.com

 

نام: محمد رحیم­زاده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری

ایمیل: Rahimzadeh.mohammad67@yahoo.com

 

نام: احسان سوختانلو

آخرین مدرک تحصیلی:  دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

ایمیل: e_sukhtanlu@yahoo.com

 

نام: زکیه غیور

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی

ایمیل: z.ghayour@yahoo.com